2021-03-29

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centralej Szkoły PSP w Częstochowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 17.01.2017 r.

 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.01.2020 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Na stronie internetowej znajdują się filmy z zewnętrznych źródeł, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 31.01.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest . bryg. Krzysztof Kopka, adres poczty elektronicznej kopkak@cspsp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (34) 34-77-160. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

 

Na teren Szkoły prowadzą trzy wejścia: od ul. Sabinowskiej, od ul. Kościelnej oraz od ul. Jagiellońskiej. Na teren Szkoły można wjechać samochodem przez wjazd od ul. Sabinowskiej.

 

Obiekty dostępne publicznie to: budynek administracyjny (sztab), budynek dydaktyczny i budynek dydaktyczno-hotelowy.

 

Do w/w budynków prowadzą schody, które dla budynku dydaktyczno-hotelowego (od ul. Kościelnej) i budynku dydaktycznego (od ul. Sabinowskiej) wyposażone są w podjazdy dla wózków.

 

W budynku dydaktyczno-hotelowym recepcja i winda znajdują się po prawej stronie od wejścia do budynku.

 

Od strony ul. Sabinowskiej wjazd na teren Szkoły strzeżony jest przez Wartownika oraz zabezpieczony szlabanem. Wjazd możliwy jest jedynie po otrzymaniu stosownej przepustki. Po prawej stronie znajduje się przejście główne, gdzie dodatkowe informacje można uzyskać od Podoficera Szkoły oraz Oficera Dyżurnego. Po lewej stronie od wjazdu, znajduje się budynek administracyjny (sztab), gdzie dostęp do budynku zabezpieczony jest domofomen.

 

Na parkingach Szkoły znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Szczegółowe informacje o rozmieszczeniu budynków, miejscach parkingowych, wydziałach, itp. można uzyskać drogą mailową i/lub telefoniczną oraz na stronie internetowej.

 

Dane kontaktowe:

Centrala: tel.: (34) 34-77-000

Sekretariat: tel.: (34) 34-77-100, fax: (34) 34-77-104, e-mail: cspspcz@cspsp.pl.

Załączniki

  Raport o stanie zap...nego - CS PSP 113,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się